孔子云:何陋之有?

2020-03-06 10:59:13 高中诗词

    kǒng zǐ yún hé lòu zhī yǒu??孔子云何陋之有古仄仄平?平仄平仄◆有【上声二十五有】今仄仄平?平仄平仄◆有【七尤,ou,iu(iou)】出自:唐·刘禹
孔子云:何陋之有?
  kǒngzǐyún:hélòuzhīyǒu  孔子云:何陋之有  古:仄仄平平仄平仄◆有【上声二十五有】  今:仄仄平平仄平仄◆有【七尤,ou,iu(iou)】  出自:唐·刘禹锡《陋室铭》  【释义】

  懂得知足方能常乐,就好像纪晓岚老师陈白崖所写的一副对联:

  事能知足心常惬,人到无求品自高。

  全文:

  山不在高,有仙则名。

  水不在深,有龙则灵。

  斯是陋室,惟吾德馨。

  苔痕上阶绿,草色入帘青。

  谈笑有鸿儒,往来无白丁。

  可以调素琴,阅金经。

  无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

  南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

  孔子云:何陋之有?

  【问答】

  孔子云何陋之有的之的意思?

  1、“孔子云:'何陋之有'”的“之”的意思是:助词,表示强烈的反问,宾语前置的标志,不译。全句译为:有什么简陋的呢?孔子说的这句话见于《论语·子罕》篇:“君子居之,何陋之有?”这里以孔子之言,亦喻自己为“君子”,点明全文,这句话也是点睛之笔,全文的文眼。

  2、《古汉语字典》中“之”的解释:

  zhī

  ①<动>到……去。《为学》:“吾欲~南海。”

  ②<代>指示代词,相当于“这个”、“这”、“这种”等。《廉颇蔺相如列传》:“均~二策,宁许以负秦曲。”

  ③<代>第三人称代词,相当于“他”、“它”、“它们”、“他们”等。《论积贮疏》:“生~有时而用~无度。”《郑伯克段于鄢》:“爱共叔段,欲立~。”

  ④<代>指代说话者本人或听话者的对方。《捕蛇者说》:“君将哀而生~乎?”

  ⑤<代>第二人称代词,相当于“你”、“您”。《汉书·蒯通传》:“窃闵公之将死,故吊~。”

  ⑥<助>用在定语和中心词之间,表示修饰、领属的关系,相当于“的”。《邵公谏厉王弭谤》:“防民~口,甚于防川。”

  ⑦<助>用在主谓之间,取消句子独立性,一般不必译出。《师说》:“师道~不传也久矣。”

  ⑧<助>定语后置的标志。《劝学》:“蚓无爪牙~利。”

  ⑨<助>补语的标志。用在中心词(动词、形容词)和补语之间,可译作“得”。《捕蛇者说》:“未若复吾赋不幸~甚也。”

  ⑩<助>用宾语前置的标志。《师说》:“句读~不知。”

  ⑾<助>用在表示时间的副词后,补足音节,没有实义。《赤壁之战》:“顷~,烟炎张天。”

  ⑿<助>用在“前”、“后”、“内”、“外”等词语和它们的修饰语之间,表示对方位、时间、范围等的限制。《教战守策》:“数十年~后,甲兵顿弊。”

  3、出处:《陋室铭》选自《全唐文》卷六百零八集,为唐代诗人刘禹锡(字梦得)所作。《陋室铭》聚描写、抒情、议论于一体。通过具体描写"陋室"恬静、雅致的环境和主人高雅的风度来表述自己两袖清风的情怀。文章运用了对比,白描,隐寓,用典等手法,而且压韵,韵律感极强,读来金石掷地又自然流畅,一曲既终,犹余音绕梁,让人回味无穷。文章表现了作者不与世俗同流合污,洁身自好、不慕名利的生活态度。表达了作者高洁傲岸的情操,流露出作者安贫乐道的隐逸情趣。

  孔子云:何陋之有翻译?

  孔子说:“有什么简陋的呢?”在这里之是宾语前置的标志,何陋之有就相当于有何陋,即有什么简陋的呢?

  【翻译】

  英:Kongziyun:whynot

  韩:???:????

  繁:孔子雲:何陋之有


  https://www.haoshiwen.org/view.php?id=77377

  刘禹锡的古诗大全

  

作者介绍

刘禹锡(772-842),字梦得,汉族,中国唐朝彭城(今徐州)人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。.?
[高中诗词]相关推荐
 • 八德:勤、俭、刚、明、忠、恕、谦、浑。

  余近年默省之勤、俭、刚、明、忠、恕、谦、浑八德就中能体会一二字,便有日进之象。 ....

  20
 • 游峨眉口占

  朝霞映旭日,梵贝伴清风;雪山千古冷,独照峨眉峰。步上峨眉顶,强消天下忧;逢寺思慈母,望儿感独游....

  14
 • 便 利

  夫草木丛集,利以游逸;重塞山林,利以不意;前林无隐,利以潜伏;以少击众,利以日莫;以众击寡,利....

  13
 • 假 权

  夫将者,人命之所县也,成败之所系也,祸福之所倚也,而上不假之以赏罚,是犹束猿猱之手,而责之以腾....

  13
 • 玉楼春·梅花过了仍

  梅花过了仍风雨,著意伤春天不许。西园词酒去年同,别是一番惆怅处。一枝照水浑无语,日见花飞随水去....

  13
 • 和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。

  hé xiū zǒu ,yǐ n huí shǒu,què bǎ qīng i xiù??和羞走,倚门回首,却把青梅嗅古通平仄?仄....

  03-06
 • 琴瑟在御,莫不静好。

  qín sè zài yù, bú jìng hǎo??琴瑟在御,莫不静好。??古平仄仄仄?仄通仄仄◆好【上声十九皓】....

  03-06
 • 宜言饮酒,与子偕老。

  yí yán yǐn jiǔ,yǔ zǐ xié lǎo??宜言饮酒,与子偕老古平平仄仄?通仄平仄◆老【上声十九皓】今....

  03-06
 • 我欲与君相知,长命无绝衰。

  wǒ yù yǔ jun xiàng zhī,zhǎng ng wú jué shuāi??我欲与君相知,长命无绝衰古仄仄通平通平?....

  03-06
 • 投我以木瓜,报之以琼琚。

  tóu wǒ yǐ guā ,bào zhī yǐ qióng jū??投我以木瓜,报之以琼琚古平仄仄仄平?仄平仄平平 ◆....

  03-06